کد مطلب : 7564
18 مرداد 1400 - 09:33
تعداد بازدید : 701 بار
اخبار » اخبار وسط
پرینت

انتشار دیوانِ فارسی رَتَن سینگ زخمی

مَهاراجا رَتن سینگ متخلص به زخمی ۱۱۹۷ - ۱۲۶۷ هجری از شاعران فارسی گوی هندوستان بود که در لکنو زاده شد. وی از طرف شاهانِ اَوَد به فخرالدوله دبیر الملک مَهاراجا رَتَن سینگ بهار هوشیار جنگ سرفراز شده بود. اصلی وی از شهر بریلی هندوستان و از قومِ کایستِ هندوها بود. قومی که به دانشمندی و مهارت در عربی و فارسی مشهور بودند. راجا بَگوان داس (درگذشت: ۱۲۰۱ هجری) جدِ رَتَن سینگ بود که مدتی حاکمِ شهرِ بریلی بود. راجا بَگوان سُهای جدِ مادریِ رَتَن سینگ بود. رای بالَک رام صبوری (درگذشت: ۱۲6۰ هجری) پدرِ رَتن سینگ بود. کَنَور دولت سینگ (درگذشت: ۱۲۱۸هجری) فرزندِ رَتَن سینگ بود.

 

از آثار رَتَن سینگ: «انیس العاشقین» (سال تالیف: ۱۲۴۵ هجری، تذکره از بیش از دو هزار شاعر متقدم و متاخر فارسی از «آبرو» تا «یونس اَبهَری»).  ()

 

دیوان زخمی به فارسی در سال ۱۲۵۳ هجری از مطبع محمدی، لکنو چاپ شده بود.  از آنجایی که این چاپ سنگی نایاب است، دکتر بابُر نسیم آسی- استاد گروه فارسی، دانشگاه جی.سی (لاهور، پاکستان)- نسخه خطی این دیوان را تصحیح نمود: «دیوان رَتَن سینگ زخمی»، استاد راهنما: دکتر مظهر محمود شیرانی، سال دفاع: ۲۰۱۴ .

این تصحیح براساس دو نسخه خطی در «دانشگاه پَنجاب لاهور»، پاکستان است که در یکی از آنها اصلاحات زیادی به خطِ رَتَن سینگ زخمی است. این نسخه اساس قرار داشته شده است. در آخر نسخه یک ضمیمه است که حدود ۱۳۵ غزل دارد. بعد از این ضمیمه، مخسم، مسدّس، رباعی و دو قطعه تاریخی آمده است.  نسخه دیگر، در آغازش هفت بند آمده است که رَتَن سینگ زخمی به تقلید از حسن کاشی هفت بندی در مدح حضرت علی علیه السلام سروده است.

هر دو نسخه خطی ترقیمه ندارند.   یک نسخه خطی از دیوان رَتَن هم در «دانشگاه هندو بنارس» است که به دلیل دسترسی نداشتن در کار تصحیح نیامده است.  

 

مشخصاتِ کتاب: «دیوان رَتَن سینگ زخمی»، زبان: فارسی، مصحح: بابُر نسیم آسی، انتشاراتِ اساتیدِ دانشگاه، تهران، ۱۳۹۸شمسی.  از ویژگی هایِ این چاپ این است که شعرهایِ فارسیِ متن، با قلمِ نستعلیقِ اردو تایپ شده است.

مقدمه کتاب شاملِ: «سپاسگزاری و تشکر»؛ «مقدمه»؛ «رَتَن سینگ زخمی»؛ «خانواده مَهاراجا رَتَن سینگ زخمی»؛ «آثار رَتَن سینگ زخمی»؛ «معاصرین رَتَن سینگ زخمی»؛ «شاگردانِ رَتَن سینگ زخمی»؛«استقبال و پیروی از استادان سخن»؛ «ویژگیِ غزلِ زخمی»؛ «روشِ تصحیح» پس از مقدمه، دیوانِ فارسی آمده است.  

 

دراین باره همچنین نگاه شود به مقاله «رباعیاتِ رَتَن سینگ زخمی» در همین «پایگاه نسخ خطی بساتین».

 

تهیه و تنظیم: لیلا عبدی خجسته