کد مطلب : 5464
30 ارديبهشت 1397 - 11:37
تعداد بازدید : 4966 بار
اخبار » گزارش

آنچه در ذیل می آید بخش اول تعدادی از نسخه های خطی تصحیح شده در هندوستان و پاکستان است که برای اطلاع تراث پژوهان به آن اشاره می‌کنیم.

لازم به ذکر است که اطلاعاتِ مربوط به پایان‌نامه‌ها، هم در پایگاه‌هایِ Shodhganga.inflibnet.ac.in (پایگاهِ پایان‌نامه‌هایِ هندوستان) و Higher Education Commission Pakistan (کمیسیون آموزشِ عالیِ پاکستان) و هم در پروفایلِ اساتیدِ گروه‌ها و دانشگاه‌هایِ مزبور موجود است.

الف: پایان‌نامه‌هایِ دانشگاهی

هنگامة عشق۔ تالیف: آنندرام مخلص۔ پایان نامة پیش دکتری در گروهِ فارسی دانشگاهِ پنجاب لاهور، پاکستان، 2006.

نام دانشجو: محمد بنیامین

نام نام استاد راهنما: دکتر محمد صابر

شرح دیوان بدرالدین چاچ۔ تالیف خیرالله – پایان نامة پیش دکتری در گروهِ فارسی دانشگاهِ پنجاب لاهور، پاکستان، 2006.

نام دانشجو: Rabia Shareen

نام نام استاد راهنما: دکتر محمد صابر

گلشن معانی شرح دیوان جلال اسیر ۔ پایان نامة پیش دکتری سه دانشجو در گروهِ فارسی دانشگاهِ پنجاب لاهور، پاکستان. نام استاد راهنما: دکتر محمد صابر، 2006.

صفحة 1 تا 200۔ به تصحیح: جاوید اقبال

صفحة 201 تا 442۔ به تصحیح : اعجاز انجم

صفحة 443 تا 685۔ به تصحیح: ناصر نیاز

مثنوی شمع و پروانه ۔ تالیف اصغر علی اَبرو تونکی ۔ زبان: فارسی، اصغر علی آبرو تونکی، 2012.

پایان نامة پیش دکتری در گروهِ فارسی دانشگاهِ پنجاب لاهور، پاکستان.

نام دانشجو: امبر خالد

نام نام استاد راهنما: دکتر محمد صابر 

تصحیح انتقادی دیوان قاسم ارسلان همراهِ مقدمّه و حواشی

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2009.

نام دانشجو: ؟

نام نام استاد راهنما: دکتر سید محمد اسد علی خورشید

تصحیح انتقادی دیوان ناصر علی سَرهندی همراهِ مقدمّه و حواشی

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2015.

نام دانشجو: ؟

نام نام استاد راهنما: دکتر سید محمد اسد علی خورشید

تصحیح انتقادی دستورالمفسّرین (عربی) همراهِ مقدمّه و تعلیقات- تالیف: عمادالدّین عبدالنّبی شطّاری

پایان نامة دکتری، گروهِ عربی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2006.

نام دانشجو: ذاکر حسین

نام نام استاد راهنما: دکتر مسعود انور علوی

تاریخ الائمّة۔ تالیف: وزیر علی عبرتی عظیم آبادی، زبان: فارسی۔ به کوشش: دکتر سید حسن عباس تصحیح و به چاپ رسیده است.

مثنوی مراة الجمال سراپای معشوق۔ تالیف: میر غلام علی آزاد بلگرامی۔ به فارسی ۔به کوشش: دکتر سید حسن عباس تصحیح و چاپ شده است.

تصحیح انتقادی هدایت المخلصین همراهِ مقدمّه و تعلیقات۔ تالیف: بابا حیدر تیله مولی (891۔ 999هـ)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، جامعه ملّیه اسلامیّه، هندوستان، 2018.

نام دانشجو: لطیف احمد سلمانی

نام استاد راهنما: دکتر عراق رضا زیدی

تصحیح دیوان موهَن لَعل انیس (اواخر قرن 12 و اوائل قرن 13هـ)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، جامعه ملّیه اسلامیّه، هندوستان، 2013.

نام دانشجو: فرحینه

نام استاد راهنما: پروفسور محمد اقبال

تصحیح انتقادی گلاب نامه: تاریخِ نویسی در دورة دوگرا در سرزمینِ جَمّون و کشمیر

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، جامعه ملّیه اسلامیّه، هندوستان، 2013.

نام دانشجو: اعجاز اقبال

نام استاد راهنما: دکتر محسن علی

تصحیح انتقادی دیوان میر الهی همدانی۔ تالیف: میر عمادالدین محمد الهی حسینی (989۔1063هـ)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، جامعه ملّیه اسلامیّه، هندوستان، 2012.

نام دانشجو: شاداب ارشد میر

نام استاد راهنما: دکتر عبدالحلیم

تصحیح انتقادی دیوان بهادر شاه مارهَرَوی۔ تالیف: میر عمادالدین محمد الهی حسینی (وفات: 1258هـ)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، جامعه ملّیه اسلامیّه، هندوستان، 2011.

نام دانشجو: حفظ الرحمن

نام استاد راهنما: پروفسور عراق رضا زیدی

تصحیح انتقادی دیوان قاسم کاهی۔ تالیف: مولانا سید نجم الدین ابوالقاسم کاهی (868۔988هـ)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، جامعه ملّیه اسلامیّه، هندوستان، 2011.

نام دانشجو: احمد غنی خسروی

نام استاد راهنما: پروفسور قمر غفار

تصحیح فتحیّه عبرتیّه۔ تاریخی ملکی آسام ۔تالیف: شهاب الدین طالش۔ سالِ تالیف اثر: اوت 1663 تا می 1663

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، جامعه ملّیه اسلامیّه، هندوستان، 2005.

نام دانشجو: تاج الحق چودَری

نام استاد راهنما: دکتر محمد اقبال

تصحیح دیوان بدرچاچ 

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، جامعه ملّیه اسلامیّه، هندوستان، 2011.

نام دانشجو: چودری وهاج احمد اشرف

نام استاد راهنما: پروفسور محمد اقبال

تصحیح و تعلیقات مجمع الکرامات۔ تالیف: امام الدین رامپوری ابن غلام جیلانی

پایان نامة کارشناسی ارشد در گروهِ فارسیLahore College for Women University ، پاکستان۔ 2014.

اثرِ مزبور توسط سه دانشجو تصحیح و تعلیقات نویسی شده است: 

بخش اول توسط دانشجو: اقرا فرزند

بخش دوم توسط دانشجو: انیبه وحید

بخش سوم توسط دانشجو: سَهریش عاشق

نام استاد راهنما: دکتر انجم طاهره

تصحیح و تعلیقات مناقب داودیّه۔ تالیف: محمد ماهرو

پایان نامة کارشناسی ارشد در گروهِ فارسیLahore College for Women University ، پاکستان۔ 2014.

نام دانشجو: فرزین دلاور

نام استاد راهنما: دکتر انجم طاهره

تصحیح تذکره مقیمی۔ تالیف۔: شاه مقیم محکم الدین

پایان نامة کارشناسی ارشد در گروهِ فارسیLahore College for Women University ، پاکستان۔ 2014.

نام دانشجو: ماه نور ارشد

نام استاد راهنما: دکتر انجم طاهره

تصحیح انتقادی دیوان شوکت بخاری

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2010.

نام دانشجو: باقر حسین شاه

نام استاد راهنما: دکتر آذرمیدخت صفوی

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

میراثِ فارسی در بنگال: براساسِ مطالعة نسخه‌هایِ خطی

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ کلکتّه، هندوستان، 2010.

نام دانشجو: محمود عالم

نام استاد راهنما: احسان کریم برق

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

تصحیح انتقادی اشعار جمالی دهلوی به غیرِ غزلها (وفات: 942ق)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 1970. براساس یک نسخة کتابخانة مولانا آزاد در عَلیگر و چهار نسخة کتابخانه رامپور رضا

نام دانشجو: اختر بانو

نام استاد راهنما:  دکتر اَمّ هانی فخزالزمان

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

 تصحیح انتقادی تذکرة سرو آزاد- تالیف: آزاد بلگرامی

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 1991. با مقایسة چهار نسخه.

نام دانشجو: زرّینه خان

نام استاد راهنما:  دکتر آذرمیدخت صفوی

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in 

تصحیح انتقادی، مقدمّه و تعلیقات زبدة التواریخ- تالیف: نورالحق نقشبندی دهلوی (وفات: 1073ق)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2008.

نام دانشجو: فاطمه شریف

نام استاد راهنما:  دکتر زهره عرشی

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

تصحیح انتقادی، مقدمه و تعلیقات دیوان آرزو

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 1989.

نام دانشجو: سید محمد اصغر

نام استاد راهنما:  پروفسور وارث کرمانی

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

 تصحیح انتقادی مثنوی مرات المعانی، ھمراہ مقدمہ و تعلیقات- تالیف: شیخ جمالی (وفات: 942ق)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2008.

براساسِ نسخه‌هایِ کتاب‌خانه‌هایِ:رضا رامپور در رامپور+ مولانا آزاد در عَلیگر؛ مجموعة موزة جواهر؛ مجموعة فرنگی محل

نام دانشجو: شگفته پروین

نام استاد راهنما: پروفسور ماریا بلقیس

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

تدوین دیوان مسعود بک همراهِ مقدّمه و حواشی

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2008.

نام دانشجو: محمد طارق

نام استاد راهنما: دکتر سید محمد اصغر

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

تصحیح انتقادی دیوان غلام علی آزاد بلگرامی، مقدّمه و تعلیقات- تالیف: میر غلام علی آزاد بلگرامی (1116۔ 1200ق)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2006.

براساسِ نسخه‌هایِ کتاب‌خانه هایِ: مولانا آزاد در عَلیگر؛ رضا رامپور در رامپور.

براساس نسخہ ھای کتابخانہ ھای: مولانا آزاد در علیگر و رضا رامپور در رامپور

نام دانشجو: جهانگیر اقبال

نام استاد راهنما: دکتر سید محمد اصغر

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

تدوین و ترتیب ترجمة مسالک و ممالک- تالیف: شیخ ابواسحق اصطخری

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 1981.

نام دانشجو: قمر غفار

نام استاد راهنما: دکتر سید نبی هادی

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

گردآوری و تدوین آثار شاعران فارسی گوی دورہ تغلق

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2009.

براساسِ "مجموعة لطائف و سفینة ظرائف" (تالیف: سیف جام)، نسخة بریتش لایبریری، محفوظ در گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگر

نام دانشجو: نصرت انصاری

نام استاد راهنما: : پروفسور ماریا بلقیس

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

تصحیح انتقادی دیوانارسلان، مقدّمه و تعلیقات ۔ تالیف: میرزا قاسم ارسلان طوسی (وفات: 995ق)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2009.

نام دانشجو: شگفته مشتاق

نام استاد راهنما: دکتر اسد علی خورشید

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

تصحیح انتقادی دیوان میرزا کامران، مقدّمه و تعلیقات-تالیف: کامران میرزا ا(1509۔1557م) از شاهزادگان گورکانیانِ هند

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2005.

براساس نسخه‌هایِ کتابخانه هایِ: خدابخش اورینتَل در پتنا و رضا رامپور در رامپور

نام دانشجو: شبستا بقا

نام استاد راهنما: پروفسور ماریا بلقیس

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

گردآوری و تدوین اشعار پراکنده فارسی در هندوستان تا سال 1290م

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 1970.

نام دانشجو: ماریا بلقیس

نام استاد راهنما: دکتر اسرائیلی

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

تصحیح انتقادی و بررسی ابواب مربوط به ادب، تاریخ، اخلاق و آداب معاشرت از کتاب جواهرالعلوم همایونی- تالیف: محمد فاضل سمرقندی. براساسِ نسخة کتاب خانة مولانا آزاد (در عَلیگَر) به تاریخِ: 946هـ.

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2002.

نام دانشجو: Muhammad Sajar

نام استاد راهنما: دکتر شوکت نهال انصاری

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

تصحیح انتقادی، مقدّمه و تعلیقات دیوان میر معزالدین فطرت موسوی (وفات: 100هـ)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2017. براساسِ نسخة موزة سالار جنگ.

نام دانشجو: مناظر حقی

نام استاد راهنما: پروفسور حسینی

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

تصحیح انتقادی، مثنوی شمع و پروانه- تالیف: عاقل خان رازی (وفات: 1108هـ) 

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 2017. براساسِ نسخه‌هایِ: کتاب‌خانه‌هایِ: مولانا آزاد در عَلیگَر؛ خدابخش اورینتَل پَبلِک لائبریری در پَتنا.

 نام دانشجو: نشاط فاطمه

نام استاد راهنما: دکتر محمد عثمان غنی

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

تصحیح انتقادی، مقدمّه و تعلیقات دیوان ثنایی مشهدی (وفات: 996 هـ)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 1965.

براساسِ نسخه‌هایی از دیوانِ مزبور، قصائدِ ثنایی مشهدی در مجموعة حبیب گنج، موزة جواهر در کتاب‌خانة مولانا آزاد عَلیگَر و نسخة شخصیِ دانشجو؛ تذکرة خلاصة الاشعار در کتاب‌خانة مولانا آزاد در عَلیگر

نام دانشجو: نصیر احمد صدیقی

نام استاد راهنما: نذیر احمد

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

تصحیح انتقادی، دیوان نجیب جربادقانی

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ اسلامی عَلیگَر، هندوستان، 1967.

نام دانشجو: محمد خالد صدیقی

نام استاد راهنما: دکتر نذیر احمد

متن کامل پایان نامه در سایت:Shodhganga.inflibnet.ac.in

تصحیح انتقادی تاریخ حقی- تالیف: عبدالحق محدّث دهلوی 

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ دهلی، هندوستان، 2015.

نام دانشجو: فرقان احمد

نام استاد راهنما: دکتر علیم اشرف خان

تصحیح انتقادی سُرور الصدور و نور البدور

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ دهلی، هندوستان، 2016.

ملفوظات و سوانح حمیدالدین ناگوری (وفات: 673 هـ) است که از سوی فریدالدین چاک پران تالیف شده بود. 

نام دانشجو: علی رضا

نام استاد راهنما: دکتر علیم اشرف خان

 بررسی تطبیقی متن فارسی و اصل متن سانسکریت یوگ وسشت

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ دهلی، هندوستان، 2009.

نام دانشجو:Kuppuswamy (Lalita)

نام استاد راهنما: پروفسور اس۔بی۔اف۔ حسینی 

تصحیح انتقادی تاریخ ارادت خان- تالیف: مبارک الله ارادت خان واضح (تاریخ تالیف: 1714م)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ دهلی، هندوستان، 2015.

نام دانشجو: محمد سعید دھلوی

نام استاد راهنما: دکتر علیم اشرف خان

یادداشت: "تاریخ ارادت خان" پیشتر از سوی غلام رسول مهر (1893۔1971) از مورخان شایستة پاکستانی تصحیح و چاپ شده بود: اداره تحقیقات پاکستان، لاهور، 1971.

تصحیح انتقادی روائح گلشن قطب شاهی- تالیف: الفتی ساوجی

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ دهلی، هندوستان، 2015.

نام دانشجو: نازنین

نام استاد راهنما: دکتر راجندَر کُمار

بررسی و تصحیح انتقادی نسخه خطی و چاپی مفتاح الخزائن۔ از: شاه عبدالهادی (1673۔1776م)

پایان نامة دکتری، گروهِ فارسی، دانشگاهِ دهلی، هندوستان، 2009.

نام دانشجو: شهناز آرا بیگم

نام استاد راهنما: دکتر ریحانه خاتون

یادداشت: "مفتاح الخزائن" احوال و ملفوظات خواجه عبدالله چشتی اَمروهوی است که نثار علی بخاری بَریلوی در 1229 هـ تالیف کرده بود. دکتر نثار احمد فاروقی (1934۔2094) از مصحّحان شایستة هندوستانی آن را تدوین کرده بود که در 1409 هـ از انجمن فارسی در دهلی چاپ شده بود.

مجلّة سه ماهیِ "دبیر" از سالِ 2016 در لکنو، هندوستان به زبان اردو و انگلیسی چاپ می‌شود که فقط به زبان و ادب فارسی می‌پردازد. این مجلّه در شمارة ژوییه- سپتامبر 2016 فهرستِ پایان نامه‌هایِ گروهِ فارسی دانشگاهِ عثمانیّه، حیدرآباد، هندوستان را معرفی کرده است که پایان‌نامه‌هایِ مربوط به تصحیحِ نسخة خطی به این قرار است:

-         تذکرة خوشنویسان و نقاشان۔پایان‌نامة کارشناسی ارشد۔ دانشجو: زهره خانم۔ استاد راھنما: معلوم نیست۔ سال: 1939م۔ (در مجلّة مزبور توضیح بیشتری نیست که چه تذکره‌ای است؟)

-         تصحیح: " یدبیضا" تالیف: میر غلام علی آزاد بلگرامی۔ پایان‌نامة دکتری ۔ دانشجو: بانو ذکیه سلطانه۔ استاد راهنما: پروفسور شریف النساء انصاری۔ سال: 1981م۔ 

-         نقد و تدوین مکاتیب شاه عباس صفوی۔ پایان‌نامه دکتری۔ دانشجو: نجمه النساء بیگم۔ استاد راهنما: دکتر رضیه اکبر۔ سال: 1978م.

-         نقد و تدوین دیوان شرف جهان قزوینی۔ پایان‌نامه دکتری- دانشجو: میر فضل الدین علی۔ استاد راهنما: پروفسور شریف النساء۔ سال: 1981م.

-         تصحیح، تعلیقات و مقدمّه " در نظامی"۔ پایان‌نامه دکتری۔ دانشجو: سید محمد تنویر الدین۔ استاد راهنما:: پروفسور یعقوب عمر۔ سال: 1997م.

 

ب: کتاب

طهماس‌نامه (تاریخِ تکمیل: 11 جمادی الاول 1196هـ) چاپ شده است.زبان: فارسی. تالیف: محکم الدّوله اعتقاد جنگ طهماس بیگ خان رومی (1738۔1803)، تصحیح و مقدمّه: محمّد اسلم، دانشگاهِ پنجاب، لاهور، پاکستان، 1986.

تذکرة عُمده منتخبه یعنی تذکره سَروَر چاپ شده است. شرحِ حالِ شاعران به فارسی، انتخاب از اشعارِ اردو. تالیف: نوّاب اعظم الدّوله میر محمّد خان بهادر سَروَر (وفات: 1250هـ)، تصحیح و مقدمّه: دکتر خواجه احمد فاروقی، دانشگاهِ دهلی، دهلی، هندوستان، 1961.

عقد ثریا ( تذکرة فارسی گویان) چاپ شده است. زبان: فارسی، تالیف: غلام همدانی مصحفی، سالِ تالیف: 1199هـ، زبان: فارسی، تصحیح، مقدمّه و حواشی به اردو: دکتر شهاب‌الدّین ثاقب، چاپَ عَلیگَر، 2012؛ چاپِ پاکستان، مجلسِ ترقّیِ ادب، لاهور، 2014.

دیوان میر قمرالدین منت لاهوری چاپ شده است، زبان: فارسی، مصحح: دکتر شعیب احمد، دانشگاهِ پنجاب، لاهور، پاکستان، 2010.

قصه مشایخ تالیف: خواجه محمد زاهد اَتَکی، زبان: فارسی، به کوشش: نذر صابری به چاپ رسیده است. ناشر: مجلس نوادرات علمیہ اَتَک، کَیمبَل پور، پاکستان، 1986.

این سه رساله، به زبان عربی و فارسی در 96 صفحه در یک کتاب چاپ شده است:

"المجموعه السنیه: تالیف: مجدد شیخ احمد سرهندی فاروقی رح؛ "رساله القدسه السنیه "_ از: حضرت شاه ولی الله دهلوی فاروقی رح؛ "مکتوب شاه ولی الله"_ از: خواجه امین در بیان حضرت مجدد رح، ناشر: حضرت شاه ابوالخیر آکادمی، دهلی، هندوستان، 1983.

مکتوبات سیفیه تالیف: سیف الدین سرهندی (نبیره حضرت امام‌ربانی مجدد الف ثانی رح)- گردآوری: مولانا محمد اعظم،زبان: فارسی، به کوشش: دکتر غلام مصطفی خان به چاپ رسیده است:ناشر و محل چاپ ندارد، تاریخ چاپ: 1331هـ.

وصال احمدی اعنی ایامِ آخریِ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرّه تالیف: مولانا بدرالدین سرَهندی، زبان: فارسی، به کوشش: دکتر غلام مصطفی خان به همراهِ ترجمه اردو به چاپ رسیده است: ضیاء برقی پریس، کراچی، پاکستان، 1388هـ.

خزینه المعارفمکتوبات حضرت مروج الشریعت بهاء الدین ابوالعباس محمد عبیدالله (فرزند حضرت خواجه محمود معصوم سرهندی رح)، زبان: فارسی، عربی،به کوشش: دکتر غلام مصطفی خان به چاپ رسیده است:ناشر؛ عبدالغفار مَیمَن، کراچی، پاکستان ، 1973.

لوایح خانقاهِ مظهریّه اعنی مکتوبات مدرسة دِیر ( مخزونة خانقاهِ آخوند نسیم الموسوم به خانقاهِ نور محل، اُوچ، دیر) به چاپ رسیده است. زبان: فارسی. به کوشش: دکتر غلام مصطفی خان۔ 1975م۔ آفریشیا پرنتینگ پریس، کراچی، پاکستان.

این رسائلِ فارسی به کوشش: دکتر غلام مصطفی خان در یک کتاب چاپ شده اند: محبوب پریس، حیدرآباد، پاکستان۔ تاریخ چاپ ندارد:

" رساله انفاس نفسیه"۔ از: خواجه عبیدالله احرار رح؛ " رساله شریفه "۔ از: خواجه عزیزان علی رامتینی رح؛ " رساله انسیه "۔ از: مولانا یعقوب چرخی رح؛ " رساله نور وحدت"۔ از: خواجه عبیدالله کلان رح؛ " رساله قدسیه "۔ از: بهاء الدین نقشبند رح؛ " رساله پرتو عشق "۔ از: خواجه عبدالله رح؛ "رساله در ذکرِ نقشبندیه مجددیه "۔ از: شاه غلام دهلوی رح.

 مجمع البحرین-تالیف: مولانا محمد پاینده (خلیفه مجاز حضرت قیوم ثانی خواجه محمد معصوم سرهندی). زبان فارسی به کوشش: دکتر غلام مصطفی خان چاپ شده است، اداره مجددیه، کراچی، پاکستان، 1965.

مکاشفات عینیه مجددیه - تالیف: شیخ احمد فاروقی سرهندی ( مجدد الف ثانی). زبان: فارسی و عربی۔ به کوشش: دکتر غلام مصطفی خان به چاپ رسیده است، اداره مجددیه، کراچی، پاکستان، 1965.

گلشن وحدت اعنی مکتوبات حضرت خواجه عبدالاحد وحدت سرهندی ابن حضرت خواجه محمد سعید ابن حضرت مجدد الف ثانی- گردآوری: شیخ محمد مراد کشمیری- تصحیح: مولانا عبدالله جان فاروقی نقشبندی، زبان: فارسی و عربی، به کوشش: دکتر غلام مصطفی خان به چاپ رسیده است، اداره مجددیه، کراچی، پاکستان، 1966.

دیوان بوعلی قلندر مع مثنوی (متن اصلی به همراهِ ترجمة اردو) چاپ شده است: به کوشش: محمد صدیق خان شبلی۔ کتابی دنیا، دهلی، هندوستان. 2005.

تهیه و تنظیم: لیلی عبدی خجسته

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

38 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
1479
1692
3171
13222
16920351